Drukuj

Regulamin Projektu w formacie pdf

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

„Inżynier Metalurg – zawód przyszłości”

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji i warunki udzielenia wsparcia w ramach projektu „Inżynier Metalurg – zawód przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

2.      Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2009 do 31 lipca 2013 r.

 

§2

Słownik terminów

 

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1)      Projekt – projekt pn. „Inżynier Metalurg – zawód przyszłości” realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

2)      Projektodawca – Realizator projektu – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. (WSBiP)

3)      Beneficjent Ostateczny (BO) Uczestnik projektu – osoba fizyczna zakwalifikowana do projektu.

4)      MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5)      Strona www projektu – strona internetowa projektu, na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu (http://metalurgia.wsbip.edu.pl)

6)      Koordynator projektu – osoba zarządzająca Projektem – doc. dr inż. Henryk Malinowski, kierownik Katedry Metalurgii w WSBiP

7)      AIP – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy WSBiP w Ostrowcu Św.

 

 

 

 

§3

Zakres wsparcia

 

  1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust.1 obejmuje następujące rodzaje prowadzonych zajęć:

1)      Zajęcia dydaktyczne składające się z :

                        a) Zajęć wyrównawczych z matematyki                                                                   

b)      Zajęć wyrównawczych z fizyki

c)      Zajęć dydaktycznych na nowych specjalnościach na kierunku Metalurgia

2)      Staży

a)      Organizacja 3 miesięcznych płatnych staży dla najlepszych absolwentów na roku

3)      Szkolenia organizowane przez AIP

a)      Blok szkoleniowy z zakresu autopromocji i poszukiwania pracy – szkolenia prowadzone będą przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy WSBiP.

 

  1. Zajęcia realizowane będą w siedzibie Projektodawcy oraz budynkach będących w jego posiadaniu.

 

 

§4

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 

W Projekcie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci kierunku Metalurgia prowadzonego przez WSBiP w Ostrowcu Św.

 

§5

Procedura rekrutacyjna

 

1.      Rekrutację prowadzi Buro Projektu, zlokalizowane na terenie WSBiP ul. Akademicka 12, pok. 18, 27-400 Ostrowiec Św.

 

2.      Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczony zostanie na stronie www Projektu.

 

3.      Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

1) wypełnienie i złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych

            2) weryfikacja dokumentów

3) poinformowanie kandydata o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

 

4.      Formularze rekrutacyjne dostępne będą na stronie www projektu i w Biurze Projektu.

 

5.      W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekracza limit określany w projekcie tworzy się listę rezerwową.

6.      Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.

 

7.      Lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie udostępniona na stronie www projektu.

 

8.      Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki:

1)      Z zajęć wyrównawczych będą mogli skorzystać studenci I roku kierunku Metalurgia.

2)      Przyjmowanych będzie maksymalnie 40 zgłoszeń, z czego 30 zostanie zakwalifikowanych do udziału w programie wyrównawczym z matematyki oraz fizyki.

3)      W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit 30, o zakwalifikowaniu będzie decydował poziom wiedzy rekrutowanych osób sprawdzany za pomocą testu
z danych przedmiotów.

 

9.      Rekrutacja na nowe specjalności:

1)      Skierowana do studentów III roku, począwszy od roku akademickiego 2010/2011 przez cały okres realizacji projektu.

2)      Każdy student ma do wyboru dwie specjalności:

a)      Przeróbka plastyczna metali,

b)      Metaloznawstwo i obróbka cieplna.

3)      Na każdą specjalność przyjmowanych będzie max. 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Pierwszeństwo wyboru specjalności mają studenci z najwyższą średnią.

 

10.  Rekrutacja na szkolenia organizowane przez AIP:

1)      AIP zaproponuje studentom cykl szkoleń z zakresu podnoszenia umiejętności miękkich oraz z zakresu efektywnego poszukiwania pracy.

2)      Przyjmowanych będzie 30 pierwszych zgłoszeń z czego do udziału w szkoleniach zostanie zakwalifikowane na każde szkolenie 20 BO (o zakwalifikowaniu decyduje wiek i płeć w związku z problemem odnalezienia się na rynku pracy).

 

11.  Rekrutacja na płatne staże:

1)      Prowadzona będzie się wśród najlepszych absolwentów kierunku Metalurgia w danym roku akademickim (począwszy od 2012 r.).

2)      Przyjmowanych będzie 20 zgłoszeń z czego 10 najlepszych osób weźmie udział w płatnych stażach. Na staż zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą średnią.

 

§6

Realizacja projektu

 

1.      Zajęcia wyrównawcze z matematyki realizowane podczas I i II semestrów studiów (co roku przez cały okres trwania projektu). Działanie obejmuje: rekrutację uczestników zajęć, opracowanie materiałów dla uczestników, zakup pomocy dydaktycznych oraz biurowych dla BO, przeprowadzenie zajęć w 3 grupach ćwiczeniowych max. po 10 osób w wymiarze 40 godzin (w ciągu roku akademickiego zostanie zrealizowane 120 godzin zajęć, łącznie 480 godzin przez cały projekt), sprawdziany cząstkowe wiedzy zdobytej przez studentów.

 

2.      Zajęcia wyrównawcze z fizyki realizowane podczas II i III semestrów studiów (co roku przez cały okres trwania projektu). Działanie obejmuje: rekrutację uczestników zajęć, opracowanie materiałów dla uczestników, zakup pomocy dydaktycznych oraz biurowych dla BO, przeprowadzenie zajęć w 3 grupach ćwiczeniowych max. po 10 osób w wymiarze 40 godzin (w ciągu roku akademickiego zostanie zrealizowane 120 godzin zajęć, łącznie 360 godzin przez cały projekt), sprawdziany cząstkowe wiedzy zdobytej przez studentów.

 

 

3.      Nowe specjalności (począwszy od roku ak. 2010/2011) Działanie obejmuje: opracowanie programu zajęć na specjalnościach w porozumieniu z przedsiębiorstwami (co roku program będzie konsultowany), rekrutację studentów na nowe specjalności, zakup pomocy biurowych dla BO, przeprowadzenie zajęć wg programu (wykłady 1 grupa, ćwiczenia w 2 grupach) zostanie przeprowadzonych 170 godzin wykładów i 396 ćwiczeń na każdej specjalności w danym roku akademickim – łącznie 2264 godzin.

 

4.      Szkolenia organizowane przez AIP. Działanie obejmują: rekrutację uczestników, cykl szkoleń z zakresu podnoszenia umiejętności miękkich, pisania CV i listów motywacyjnych oraz efektywnego poszukiwania pracy - 4 szkolenia przeprowadzane raz podczas każdego roku akademickiego (4 grupy po 5 osób), każde szkolenie trwa 4 godziny, przeprowadzane są 4 edycje przez cały okres realizacji zajęć (łącznie 256 godzin).

 

5.      Płatne staże dla absolwentów kierunku Metalurgia (począwszy od roku ak. od 2012 r. Działanie obejmuje: rekrutację uczestników staży, opracowanie indywidualnego programu stażu dla każdego absolwenta w porozumieniu z pracodawcą, prowadzenie staży w wymiarze 3 miesięcy dla każdego BO (20 godz. tygodniowo, łącznie 260 godzin), wydanie zaświadczenia o odbyciu stażu.

 

§7

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 

1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego uczestniczenia:

-         w zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych zgodnie z planem i programem,

-         w zajęciach na wybranej specjalności prowadzonych zgodnie z planem i programem,

-         w szkoleniach organizowanych przez AIP,

-         w stażach prowadzonych wg indywidualnego programu,

-         uczestnik ma prawo do otrzymywania pomocy/ materiałów dydaktycznych do zajęć w ramach projektu.

 

2. Uczestnik jest zobowiązany do:

-         złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

-          podpisania umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie,

-         udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu,

-         punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował, potwierdzanego własnym podpisem na liście obecności,

-         uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 80% obecności,

-         udziału w badaniu potrzeb i ocenie efektywności skorzystania ze wsparcia,

-         regularnego czytania informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu,

-         złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

 

§8

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 

1.      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć BO zobowiązany jest dostarczyć informację o tym fakcie osobiście lub pisemnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej do Biura Projektu w najkrótszym możliwym terminie.

 

2.      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązuje się w formie pisemnej złożyć oświadczenie o rezygnacji z podaniem przyczyny (dołączyć dokument potwierdzający ten fakt).

 

3.      Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia BO z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. W tym przypadku uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych pomocy/ materiałów dydaktycznych wraz z kosztami kursu/ szkolenia w wysokości wynikającej z umowy dotyczącej zasad uczestnictwa w projekcie.

 

§9

Monitorowanie i ewaluacja projektu

 

1.      W ramach realizacji projektu jest prowadzony bieżący monitoring oraz ewaluacja projektu.

 

2.      Uczestnik na potrzeby ewaluacji projektu zobowiązany jest do wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych oceniających proces dydaktyczny oraz organizację realizacji projektu, testów psychologicznych, uczestnictwa w testach sprawdzających wiedzę zdobytą w trakcie zajęć zrealizowanych w ramach projektu, ankiet/ forum na stronie internetowej.

 

3.      Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania odbioru otrzymanego wparcia własnoręcznym podpisem na listach obecności, odbioru materiałów promocyjnych, odbioru materiałów biurowych.

 

4.      BO zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza PEFS.

 

5.      Bo akceptuje zasady monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie udostępniania i przetwarzania danych osobowych.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

  1. Dane osobowe przekazywane Projektodawcy, o których mowa w § 9 ust. 4, przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu i przechowywane (na mocy umowy zawartej między Projektodawcą a MNiSW) w okresie od 1.09.2009 do 31.12.2020 roku.

 

  1. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzeni i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), w stosunku do przetwarzanych, powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust.1.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

1.      Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 1.09.2009r.

2.      W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator projektu wraz z Asystentem koordynatora.

3.      Wszelkie zmiany wprowadzone w Regulaminie wymagają formy pisemnej.

4.      Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu.

5.      Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www projektu.